<h2>Τσιγαράς Δ. Ιωάννης και Συνεργάτες</h2><p>Υπηρεσίες Εκτελωνισμού για Επιχειρήσεις και Ιδιώτες</p> <h2>Πιστοποιημένες Τελωνειακές Υπηρεσίες</h2> <h2>Υπεύθυνη και Άμεση Εξυπηρέτηση</h2>
Previous Next
Υπηρεσίες
 
Τσιγαράς Δ. Ιωάννης και Σια
Εκτελωνισμοί Θεσσαλονίκη
 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει παντός είδους εισαγωγές και εξαγωγές (τρόφιμα, χυμούς, μηχανήματα, χημικά, υφάσματα, ενδύματα, αγροτικά προϊόντα, υλικά συσκευασίας, ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, ενδύματα, πλακίδια, μέταλλα  κ.λ.π) από και προς οποιοδήποτε χώρα  του κόσμου (Κίνα, Η.Π.Α., Ινδία, Πακιστάν, Ιαπωνία, Μπαγκλαντές, Ρωσία, Τουρκία, Αλβανία, FYROM Βραζιλία κ.λ.π) γρήγορα και οικονομικά.


 

 

Απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων για τις ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
1. Πρωτότυπο τιμολόγιο από τον οίκο του εξωτερικού (Commercial Invoice)
2. Κιβωτολόγιο ή λίστα συσκευασίας (Packing List)
3. Φορτωτική που έχει εκδοθεί από την εταιρεία που μεταφέρει το εμπόρευμα (CMR, BILL OF LADING, AWB, CIM αναλόγως μεταφορικού μέσου)
4. Τιμολόγιο ναύλου από την μεταφορική εταιρία, αν ο τρόπος παράδοσης είναι EXW, FOB, FOT, FCA.
5. Τιμολόγιο πρακτορειακών από την μεταφορική εταιρία.
6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εμπορεύματος αν αυτό είναι ασφαλισμένο αλλιώς  υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ανασφάλιστο.
7. Προτιμισιακό  πιστοποιητικό (EUR1 ή FORMA ή  ATR). Εκδίδεται από την χώρα φόρτωσης και παρέχει στον εισαγωγέα μειωμένο ή ακόμη και μηδενικό δασμό.
8. Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin) για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και για προϊόντα στα οποία έχει επιβληθεί δασμός antidumping.
9. Proforma Invoice ή order confirmation ή Contract από τον οίκο του εξωτερικού, όταν η αξία των εμπορευμάτων σας υπερβαίνει τις 20000, 00 EUR αξίας CIF.
10. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Declaration of Conformity CE) για μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρολογικό υλικό, παιχνίδια.
11. Για προϊόντα που κατασκευάζονται από είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι υπό εξαφάνιση (προστατευόμενα είδη), πιστοποιητικό CITES.
12. Phytosanitary Certificate  για προϊόντα φυτικής προέλευσης.
13. Πιστοποιητικό κτηνιατρικού ελέγχου (Veterinary Certificate) για προϊόντα  ζωικής προέλευσης.
14. Γραπτή (έντυπη) εξουσιοδότηση.
15. Ηλεκτρονικη εξουσιοδότηση (www.icisnet.gr).
16. Aριθμος EORI.
Απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων για τις ΕΞΑΓΩΓΕΣ

1. Πρωτότυπο εμπορικό τιμολόγιο εξαγωγής (Commercial Invoice)
2. Αναλυτικό Κιβωτολόγιο (Packing List)
3. Δελτίο αποστολής με παραλήπτη τον οίκο του εξωτερικού και παράδοση το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή .
4. Γραπτή (έντυπη) εξουσιοδότηση.(απαιτείται γνήσιο της υπογραφής)
5) Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση (www.icisnet.gr).
6) Αριθμός EORI.
Ανάλογα με τα προς εξαγωγή εμπορεύματα, μπορεί να απαιτούνται και κάποια επιπλέον πιστοποιητικά ,για τα οποία αναλαμβάνουμε την έκδοση ,τους εφόσον η επιχείρηση σας εδρεύει εντος του Νομού Θεσσαλονίκης.

Πιστοποιητικό φυτοϋγείας (Phytosanitary Certificate).
Πιστοποιητικό κτηνιάτρου (Veterinary Certificate).
Πιστοποιητικό Υγείας (Health Certificate)
Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin)
Πιστοποιητικό EUR 1
Πιστοποιητικό ATR

 

 
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης συνίσταται στη μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που αντιστοιχούν στα παράγωγα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών τελειοποίησης των προσωρινά εξαχθέντων κοινοτικών πρώτων υλών σε τρίτη – εκτός ΕΕ χώρα. Με τον τρόπο αυτό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις επωφελούνται του φθηνού εργατικού κόστους των τρίτων χωρών αφενός και αφετέρου προωθείται η χρήση κοινοτικών πρώτων υλών για την κατασκευή του τελικού προϊόντος.

KAN. 2913/92
KAN. 2454/93

 

 

Πως χορηγείται η άδεια για υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της Παθητικής Τελειοποίησης;
Η άδεια χορηγείται από την αρμόδια τελωνειακή περιφέρειά μετά την υποβολή της αίτησης και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται σχετικά είτε για την αποδοχή της αίτησης  του είτε για τους λογούς απόρριψης της εντός 30 ημέρων.
Στην άδεια διευκρινίζονται τα μέσα και οι μέθοδοι με βάση τις οποίες διαπιστώνεται κατά ποσό τα παράγωγα προϊόντα προέκυψαν από μεταποίηση των εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής, οι συντελεστές απόδοσης ,η προθεσμία επανεισαγωγής και γενικά τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλή διεξαγωγή των τελωνειακών εργασιών τόσο κατά την προσωρινή εξαγωγή όσο και κατά την επανεισαγωγή και θέση σε ανάλωση των μεταποιημένων προϊόντων.
Πόση είναι η περίοδος ισχύος της αδείας;
Η περίοδος ισχύος της άδειας  υπαγωγής στο καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης είναι τρία (3) έτη ,αλλά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου ,μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί, εφόσον βέβαια συντρέχουν ιδιαίτερες συνθήκες.
Ποιοι είναι οι όροι και ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αδείας;
Η εξέταση των οι οικονομικών ορών προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια αποσκοπεί στην εξακρίβωση ότι: α) η πραγματοποίηση των εργασιών τελειοποίησης εκτός της κοινότητας δεν θα δημιουργήσει σημαντικά μειονεκτήματα σε βάρος του κοινοτικού κλάδου μεταποίησης  ή β) η εκτέλεση εργασιών εντός της κοινότητας είναι οικονομικά ασύμφορη ή δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης τεχνικής υποδομής και εξοπλισμού ή τέλος λόγω ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων, βάσει υπογραφής σχετικών συμβολαίων. Δικαιούχα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο καθεστώς είναι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ.

 

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Το καθεστώς της τελειοποίησης για εξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) αποσκοπεί στο να επιτρέψει σε μεταποιητικές επιχειρήσεις που προορίζουν τα παραγόμενα προϊόντα τους για εξαγωγή
, να χρησιμοποιήσουν πρώτες και βοηθητικές ύλες τρίτων χωρών, χωρίς να επιβαρυνθούν με δασμούς και φόρους ,ώστε τα προϊόντα να είναι πιο ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.

Με τον τρόπο αυτό οι πρώτες ύλες επανεξάγονται αφού έχουν μεταποιηθεί σε έτοιμα και ημιέτοιμα  προϊόντα.

Η μεταποίηση αυτή μπορεί να γίνει για λογαριασμό του ιδίου του μεταποιητή ο  οποίος αγοράζει τις πρώτες ύλες και τις μεταποιεί ή για λογαριασμό του προμηθευτή των πρώτων υλών, ο οποίος τις διαθέτει στον μεταποιητή για να κατασκευασθούν τα παράγωγα προϊόντα ,έναντι συμφωνηθείσας αμοιβής.

Και στις δυο περιπτώσεις το αντικείμενο του τελωνειακού καθεστώτος είναι η επιτήρηση της μεταποίησης και της επαναγωγής (σε τρίτες χώρες) των εισαχθέντων προϊόντων.

ENΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΝ. 2913
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΝ. 2454


 

 

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς
Υποβολή αίτησης για της χορήγηση αδείας στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια.
Εξέταση των οικονομικών όρων, ώστε να μην πλήττονται τα συμφέροντα των κοινοτικών παραγωγών.
Καθορισμός συντελεστών απόδοσης.
Τήρηση καταχωρήσεων
Εγγυητική τραπέζης ή χρηματική εγγύηση για το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, των εισαγομένων προϊόντων μέχρι την επανεξαγωγή τους.
Ποιες εργασίες μπορούν να εκτελεσθούν υπό το καθεστώς της Ενεργητικής Τελειοποίησης
Στα πλαίσια του καθεστώτος μπορούν να γίνουν δεκτές όλες οι εργασίες μεταποίησης, επεξεργασίας ,συνένωσης, διαχωρισμού και επισκευής.

 

 
KARNE ATA

Το ΚΑΡΝΕ ΑΤΑ είναι ένα διεθνές καθεστώς προσωρινής εισαγωγής το οποίο λειτουργεί με βάση τη διεθνή σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 1993.
Πρόκειται για ένα έγγραφο το οποίο είναι διαμορφωμένο με τόσα φύλλα ώστε να καλύπτει όλες τις τελωνειακές πράξεις που απαιτούνται.
Το δελτίο ΑΤΑ είναι ένα καθεστώς που επιτρέπει να κυκλοφορούν και να χρησιμοποιούνται εμπορεύματα σε διάφορες χώρες με τυποποιημένες διατυπώσεις αλλά ταυτόχρονα παρέχει και τις εγγυήσεις  που απαιτούνται τόσο στην χώρα προορισμού για την παραμονή των εμπορευμάτων και την χρησιμοποίηση τους από τον τελικό παραλήπτη ,όσο και αυτές που χρειάζονται από τις χώρες διέλευσης των εμπορευμάτων.
Οι εγγυήσεις αυτές καλύπτονται από εθνικούς εργοδοτικούς οργανισμούς και ένα διεθνή εγγυοδοτικό οργανισμό.
Η έκδοση των δελτίων ΑΤΑ γίνεται από τα κατά τόπους Εμπορικά κ’ Βιομηχανικά Επιμελητήρια.

T2L

Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ελεύθερης κυκλοφορίας (T2L) . 
Αφορά κοινοτικά εμπορεύματα τα οποία εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας (διέλευση από τρίτες χώρες) και επανεισέρχονται σε αυτό .
Η προσκόμιση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη προκειμένου να αποδείξουν στις τελωνειακές αρχές της χώρας προορισμού, τον κοινοτικό χαρακτήρα των εμπορευμάτων.
Εκδίδεται για τιμολόγια πώλησης άνω των 10.000,00 EUR.

Τελωνειακή Αποταμίευση

Το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης επινοήθηκε για να εξυπηρετεί την παραμονή των εμπορευμάτων χωρίς να επιβαρυνθούν με δασμοφορολογικές  επιβαρύνσεις μέχρις ότου ο κύριος των εμπορευμάτων αποφασίσει σε ποιο τελωνειακό καθεστώς θα υπαχθούν τα αποταμιευμένα εμπορεύματα (θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, ανάλωση, κοινοτική διαμετακόμιση, ενεργητική τελ/ση κ.λ.π).
Τα εμπορεύματα πρέπει να παραμένουν στο χώρο της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης χωρίς καμία μεταβολή .Οποιαδήποτε μεταβολή της φύσης ή της συσκευασίας των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται υστέρα από άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.
 
Η παραμονή των εμπορευμάτων στις αποταμιευτικές αποθήκες είναι απεριόριστη.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΝ. 2913
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΝ. 2454

 

 

Πως διακρίνονται οι αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης
Οι αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης διακρίνονται σε δημοσιές και ιδιωτικές.
Δημοσιές είναι οι αποθήκες οι οποίες επιτρέπουν την αποταμίευση εμπορευμάτων από διάφορους αποταμιευτές. (Τύποι : Α , Β & ΣΤ).
Ιδιωτικές είναι οι αποθήκες στις οποίες ο διαχειριστής και ο αποταμιευτής των εμπορευμάτων είναι το ίδιο πρόσωπο. (Τύποι , Δ  & Ε ).
Πώς χορηγείται το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης
Το καθεστώς χορηγείται με έκδοση αδείας υστέρα από υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια τελωνειακή περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

 

 
ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑ
Αναλαμβάνουμε την αποστολή και επαναπατρισμό των προσωπικών σας ειδών

 

 

Ποιά πρόσωπα δικαιούνται να παραλάβουν με απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη, όταν έρχονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα;

Τα φυσικά πρόσωπα (αλλοδαποί ή και Έλληνες), που έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό και την μεταφέρουν στην Ελλάδα, για να εγκατασταθούν μόνιμα, μπορούν να εισάγουν με τις προβλεπόμενες απαλλαγές τα προσωπικά τους είδη (οικοσκευή, αυτοκίνητο κ.λ.π.). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι Έλληνες-Ομογενείς Πολιτικοί πρόσφυγες που επαναπατρίζονται στην Ελλάδα.
Όταν το πρόσωπο που μεταφέρει την συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα είναι αλλοδαπός, θα μπορέσει να ασκήσει το δικαίωμα της Μετοικεσίας εφόσον υπάγεται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

είναι ομογενής 
είναι σύζυγος Ελληνίδας – Έλληνα υπηκόου 
μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου
αν είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), θα προσκομίσει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι προτίθεται να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα και ιδίως:

άδεια διαμονής,
ή σύμβαση εργασίας αόριστης διάρκειας 
ή συμβόλαιο μίσθωσης οικίας θεωρημένο από αρμόδια ΔΟY
ή στοιχεία ιδιόκτητης οικίας 
αν είναι υπήκοος τρίτης χώρας προς τις χώρες της Ε.Ε., να έχει πάρει άδεια παραμονής ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.

Για να χορηγηθούν οι απαλλαγές, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει την συνήθη κατοικία του στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο (2) δωδεκάμηνα πριν μετοικήσει, δηλαδή πριν πάρει πιστοποιητικό Μετοικεσίας από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή.

Πώς καθορίζεται ποιος είναι ο τόπος της συνήθους κατοικίας ενός προσώπου;

Συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή, τουλάχιστον 185 ημέρες ανά δωδεκάμηνο λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.
Σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, συνήθης κατοικία είναι ο τόπος στον οποίο διαμένει συνήθως (τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε 12μηνο), λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προσωπικούς δεσμούς προκύπτουν στενοί δεσμοί αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίον κατοικεί, δηλαδή για τον καθορισμό της συνήθους κατοικίας ενός ατόμου υπερισχύουν οι προσωπικοί (οικογενειακοί) δεσμοί.

Η φοίτηση σε Πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή σε μια χώρα, δεν σημαίνει ότι στη χώρα αυτή το πρόσωπο έχει συνήθη κατοικία.

Για να διαπιστωθεί επομένως αν ένα άτομο έχει την συνήθη κατοικία του σε ένα τόπο στο εξωτερικό, θα πρέπει να αποδεικνύει, αφενός ότι παραμένει στον τόπο αυτό τουλάχιστον 185 ημέρες κάθε 12μηνο, αφετέρου ότι η παραμονή του στον τόπο αυτό οφείλεται στο ότι εκεί έχει τους προσωπικούς και επαγγελματικούς του δεσμούς ή μόνον τους προσωπικούς του δεσμούς.

Πώς αποδεικνύονται οι προσωπικοί και επαγγελματικοί δεσμοί ενός ατόμου σε κάποιο τόπο;

Οι επαγγελματικοί δεσμοί αποδεικνύονται ολοσχερώς ανάλογα με το επάγγελμα του ατόμου.
Οι προσωπικοί δεσμοί αποδεικνύονται από το αν το πρόσωπο αυτό έχει τους οικογενειακούς (ή άλλους δεσμούς) στον τόπο αυτό, καθώς και άλλους σταθερούς και μόνιμους δεσμούς με τον τόπο αυτό.

Ενδεικτικά αναφέρονται δικαιολογητικά από τα οποία αθροιστικά (ανάλογα με την περίπτωση) διαπιστώνεται η θεμελίωση δικαιώματος μετοικεσίας:

είναι εγκατεστημένος με την οικογένειά του (στοιχεία διαμονής – εργασίας και λοιπών μελών της οικογένειας), 
έχει υπηκοότητα της χώρας ή, αν είναι Έλληνας, έχει άδεια μόνιμης διαμονής και εργασίας των αρμόδιων αρχών, 
είναι φορολογούμενος πολίτης της χώρας αυτής,
έχει ιδιόκτητη ή μισθωμένη οικία στη χώρα αυτή,
έχει κοινωνική ασφάλεια της χώρας αυτής, 
είναι δημότης της πόλης στην οποία είναι εγκατεστημένος,
στοιχεία εκπαίδευσης παιδιών (αν υπάρχουν παιδιά), 
στοιχεία διάφορων συναλλαγών (λογαριασμοί ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λπ.), 
άλλα στοιχεία από τα οποία αθροιστικά προκύπτουν στενοί  δεσμοί του ατόμου με τον τόπο αυτό, ανάλογα με την περίπτωση.

Ποια είναι τα προσωπικά είδη για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή όταν ένα πρόσωπο μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του;

Προσωπικά είδη κατά την έννοια της μετοικεσίας, είναι τα είδη που προορίζονται για προσωπική χρήση του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του.
Συγκεκριμένα, προσωπικά είδη είναι:

Τα είδη οικοσκευής:

Δηλαδή τα ατομικά του αντικείμενα περιλαμβανομένου του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή και του ποδηλάτου, ο οικιακός ρουχισμός, τα είδη επίπλωσης και εξοπλισμού του σπιτιού.

Προκειμένου για είδη οικοσκευής που λειτουργούν με ηλεκτρισμό, η απαλλαγή παρέχεται για ένα κομμάτι από κάθε είδος.

Παρέχεται απαλλαγή και για δεύτερο κομμάτι από το ίδιο είδος, εφόσον δικαιολογείται να υπάρχει και δεύτερο κομμάτι, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που μετοικεί, όπως δεύτερη τηλεόραση (φορητή), δεύτερο πλυντήριο (μικρό), κ.λπ.

Ειδικά για τις συσκευές κλιματισμού παρέχεται απαλλαγή για όσα κομμάτια δικαιολογούνται για το συγκεκριμένο χώρο του σπιτιού στο οποίο διαμένει το δικαιούχο πρόσωπο στην Ελλάδα. (ΟΧΙ κεντρικό σύστημα – μηχάνημα κλιματισμού οικοδομής).

Οι μετοικούντες από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μεταφέρουν τα είδη οικοσκευής τους, χωρίς τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων, κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Tα μέσα μεταφοράς:

ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννιά (9) θέσεων περιλαμβανομένου και του οδηγού (ή ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο) και το ρυμουλκούμενο από αυτό όχημα, 
ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο (δεν επιτρέπεται αν εισάγεται και αυτοκινούμενο τροχόσπιτο), 
ένα μοτοποδήλατο ή μία μοτοσικλέτα,
ένα σκάφος αναψυχής, 
ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.

Λοιπά είδη:

οικιακές προμήθειες,
οικόσιτα ζώα,
ιππευόμενα ζώα,
φορητά όργανα μηχανικών ή ελεύθερων τεχνών που είναι σχετικά και απαραίτητα, για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου, δηλαδή πρόκειται για ελαφρά εργαλεία και όργανα που είναι φορητά κατά τη χρήση τους και η χρησιμοποίησή τους δεν εξαρτάται από την εγκατάστασή τους στο συγκεκριμένο χώρο.

Τα προσωπικά είδη δεν πρέπει να παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον, ούτε να προορίζονται για οικονομική επαγγελματική δραστηριότητα, με εξαίρεση τα φορητά όργανα και εργαλεία που είναι σχετικά και απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματος του δικαιούχου.

Ποια είδη δεν μπορεί να παραλάβει με απαλλαγές ο μετοικών;

Δεν παρέχεται απαλλαγή για:
Οχήματα δημόσιας χρήσης (επιβατικό αυτοκίνητο δέκα θέσεων και πάνω συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού, φορτηγό αυτοκίνητο για μεταφορά εμπορευμάτων, κάθε άλλο ειδικό όχημα).

Τα είδη που παρουσιάζουν με το είδος ή την ποσότητά τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον ή προορίζονται για οικονομική – επαγγελματική δραστηριότητα (με εξαίρεση τα φορητά όργανα).

Τα οινοπνευματώδη προϊόντα, τον καπνό και τα προϊόντα καπνού, με εξαίρεση τις ποσότητες που παραδίδονται ατελώς στους ταξιδιώτες.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται, όσον αφορά τα είδη, για να μπορούν να παραδοθούν με απαλλαγές;

Προϋποθέσεις:
Τα είδη οικοσκευής μπορεί να είναι και καινούρια με τον όρο ότι αποκτήθηκαν από το δικαιούχο πρόσωπο στη χώρα από την οποία μετοικεί, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και αναγράφονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό μετοικεσίας.

Για τα μέσα μεταφοράς (από ένα όπως αναφέρονται παραπάνω), παρέχεται απαλλαγή όταν εισάγονται τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς που είχε στην κυριότητά του το δικαιούχο πρόσωπο και χρησιμοποίησε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και αναγράφονται στο πιστοποιητικό μετοικεσίας.

Η προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας, η οποία απαραίτητα πρέπει να είναι πλήρης και αποκλειστική και η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων μέσων μεταφοράς πρέπει να αποδεικνύεται με στοιχεία.

Η κυριότητα αποδεικνύεται από τον τίτλο κυριότητας και την άδεια κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς που ισχύει σε κάθε κράτος και καλύπτει την απαιτούμενη περίοδο των έξι (6) μηνών πριν τη μετοίκηση. Η χρησιμοποίηση του μέσου μεταφοράς επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες αποδεικνύεται από την άδεια οδήγησης του δικαιούχου.

Επισημαίνεται ότι η εξάμηνη κυριότητα, συνδυάζεται με την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση και κυκλοφορία του μέσου μεταφοράς στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του δικαιούχου, όπου και πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα ο δικαιούχος και το μέσον μεταφοράς.

Η άδεια οδήγησης μπορεί να υπάρχει και σε άλλο μέλος της οικογένειας (σύζυγοι και άγαμα παιδιά) από αυτό στο όνομα του οποίου ανήκει ή τελωνίζεται το αυτοκίνητο, αρκεί να μετοικούν μαζί και να θεμελιώνουν δικαίωμα.

Στην περίπτωση αυτή, στα μεταφορικά μέσα, παρέχεται πλήρης απαλλαγή από το αναλογούν τέλος ταξινόμησης και εφόσον προέρχονται από χώρα εκτός  Ευρωπαϊκής Ένωσης από το δασμό και τον αναλογούντα ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.

Ειδικά για το επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, η προϋπόθεση της 6μηνης κυριότητας και χρήσης, μπορεί να συντρέχει στο σύνολό της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας (σύζυγοι και άγαμα παιδιά) που μετοικούν μαζί, αρκεί να θεμελιώνουν δικαίωμα, δηλαδή τα μέλη της οικογένειας να έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό πάνω από δύο συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω για τα δικαιούχα πρόσωπα.

Τα πρόσωπα που μετοικούν από χώρα της Ε.Ε. και εισάγουν τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς πρέπει να έχουν πληρώσει κανονικά τους φόρους που ισχύουν για την κανονική κυκλοφορία τους στη χώρα αυτή και να μην τυχαίνουν απαλλαγής ή επιστροφής των φόρων επειδή εξάγονται από την χώρα αυτή για να εισαχθούν στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται τα μέσα μεταφοράς που έχουν αποκτηθεί σε κράτος της Ε.Ε.:

στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
στα πλαίσια αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών, 
στα πλαίσια των παραχωρήσεων του Βορείου Ατλαντικού Συμφώνου,
στα πλαίσια κληρονομικής διαδοχής.
Ειδική εξαίρεση του αυτοκινήτου από την 6-μηνη κυριότητα και χρήση και την προθεσμία εισαγωγής (παρ. 4 άρθρο 5 της Δ. 245/1988):

Όταν το δικαιούχο πρόσωπο μετοικεί από τις Ηπείρους, Αμερική, Αφρική ή Αυστραλία καθώς και από τα Κράτη του ΙΡΑΚ, της Ιορδανίας, Κουβέιτ, Σαουδικής Αραβίας, Μπαχρέιν, Κατάρ και των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων και ανεξάρτητα αν είχε στην κυριότητα και χρήση του αυτοκίνητο στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, μπορεί να αποκτήσει επιβατικό αυτοκίνητο ή αυτοκινούμενο τροχόσπιτο από οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος ή από τα αυτοκίνητα που παράγονται στην Ελλάδα, ακόμα και μετά την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας, με τον όρο ότι ο τελωνισμός θα γίνει μέσα σε δώδεκα μήνες από την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος έχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (ελληνική ή αλλοδαπή) που ισχύει κατά την έκδοση του πιστοποιητικού μετοικεσίας και θα καταβάλλει στην Ελλάδα το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).Στην περίπτωση αυτή, όταν το αυτοκίνητο έχει αποκτηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε. δεν είναι απαραίτητο να έχει καταβληθεί ο Φ.Π.Α. και άλλοι φόροι στη χώρα της Ε.Ε. στην οποία αποκτήθηκε, γιατί θα καταβληθεί στην Ελλάδα ο Φ.Π.Α. οπωσδήποτε.

Απαλλαγή από το 80% του αντιστοιχούντος στο όχημα τέλους ταξινόμησης:

Για την παροχή της απαλλαγής (80%) το επιβατικό αυτοκίνητο απαιτείται να είναι εντελώς καινούργιας, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (με καταλύτη) και μέχρι 2.000 κ.ε.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. που εισάγεται είναι πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά (ή πάνω από 2000 κ.ε. για αυτοκινούμενο τροχόσπιτο) καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. και το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Σε κάθε περίπτωση όμως καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.

Σε τι περιορισμούς υπόκεινται τα είδη που έχουν παραληφθεί με τις απαλλαγές των περί μετοικεσίας διατάξεων;

Τα προσωπικά είδη πρέπει να προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από το δικαιούχο πρόσωπο και τα μέλη της οικογενείας του ή για τις ανάγκες του νοικοκυριού του στην Ελλάδα όπου εγκαθίσταται και να μην προορίζονται για τρίτα μη δικαιούχα πρόσωπα.
Τα είδη οικοσκευής και τα μέσα μεταφοράς, μέχρι να συμπληρωθεί έτος από τον τελωνισμό τους (από την ημερομηνία αποδοχής του τελωνειακού παραστατικού), δεν επιτρέπεται, με οποιοδήποτε τρόπο, τυπικό ή άτυπο:

να μεταβιβαστούν 
να εκμισθωθούν
να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου
να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους
να παραμένουν, έστω και για φύλαξη, σε χώρους εμπορίας παρόμοιων ειδών ή προκειμένου για αυτοκίνητα, και σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων που είναι και χώροι εμπορίας αυτοκινήτων
προκειμένου για αυτοκίνητα, να οδηγούνται, έστω και για μία μόνο φορά από τρίτους, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του δικαιούχου.

Ειδικά για το αυτοκίνητο, κατά το ετήσιο περιοριστικό διάστημα, επιτρέπεται να το οδηγούν εκτός από το δικαιούχο πρόσωπο, ο/η σύζυγος αυτού ή τα άγαμα παιδιά του.

Εάν το δικαιούχο πρόσωπο είναι άγαμο τότε επιτρέπεται να το οδηγούν οι γονείς του και τα άγαμα αδέλφια του. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιθυμεί να διαθέσει τα είδη οικοσκευής και τα μέσα μεταφοράς πριν περάσει το περιοριστικό έτος, πρέπει προηγουμένως να ζητήσει την έγκριση του τελωνείου και να καταβάλει τους δασμούς και φόρους από τους οποίους έτυχε απαλλαγής, με τέλη εκπρόθεσμης καταβολής από της εισαγωγής. Ειδικά για το αυτοκίνητο, το τελωνείο χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί του έτους.

Ποια είναι η διαδικασία και η απαιτούμενη επιβάρυνση για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου που παραλήφθηκε ατελώς από μετοικούντα;

Μετά την παρέλευση του ετήσιου περιοριστικού διαστήματος το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο, έχει τη δυνατότητα, μόνο με έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής (Τελωνείο που τελωνίστηκε το αυτοκίνητο) να μεταβιβάσει το αυτοκίνητο, εφόσον όμως καταβληθεί ποσοστό του τέλους ταξινόμησης ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής, μέχρι την καταβολή του ως ακολούθως:

Από 1 έως 2 έτη καταβάλλεται το 50%
Από 2 έως 3 έτη καταβάλλεται το 40%
Από 3 έως 4 έτη καταβάλλεται το 30%.
Από 4 έως 5 έτη καταβάλλεται το 20%.
Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.
Η έγκριση για την μεταβίβαση του αυτοκινήτου χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο.

Μετά την πάροδο πενταετίας από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου, η μεταβίβαση γίνεται χωρίς να απαιτείται έγκριση της Τελωνειακής Αρχής.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πριν από το περιοριστικό έτος, αίρονται οι περιορισμοί του έτους, εφόσον προηγουμένως δεν έχει διαπιστωθεί παράβαση.

Στην περίπτωση αυτή, οι κληρονόμοι δεν καταβάλλουν τίποτα στο τελωνείο.

Ειδικά για το αυτοκίνητο, το τελωνείο χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί του έτους.

 

 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τ1
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 27 - Θεσσαλονίκη | 2310264052, 6948050037, info@tsigaras.gr